Installed the iron wall today. 8'x10' #blacksmith

Colorado Artist Blacksmith - Dragon Forge LTD